Algemene Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 5 december 2023.

Doel en toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “algemene voorwaarden”) bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten (hier genoemd “producten”) via de website van Fietsen Cycloon (beschikbaar via www.fietsencycloon.be – hierna genoemd “site”). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site België.

De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Cycloon BV met maatschappelijke zetel te Plein 31, 9970 Kaprijke, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0867.813.765 (hierna genoemd “Fietsen Cycloon”) en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd “koper). (de koper en Fietsen Cycloon worden hierna genoemd “partijen”). De partijen aanvaarden dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene voorwaarden uitgesloten worden.

Elke bestelling van een product op de site (hierna genoemd “bestelling”) veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Conform de wetgeving van 9 juli 2001 omtrent de elektronische handtekening, alsook de wetgeving van 11 maart 2003 omtrent diensten van de informatiemaatschappij wordt de koper eraan herinnerd dat de bevestiging van een bestelling, zoals bepaald in het artikel “Modaliteiten van de bestelling”, het plaatsen van een elektronische handtekening inhoudt die evenwaardig is aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op de Fietsen Cycloon website zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken, zoals gespecifieerd in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

Beschikbaarheid van producten

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de site door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Fietsen Cycloon kan in ieder geval, niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

Aankoopprijs en leveringskosten

De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd “de aankoopprijs”) in Euro, inclusief BTW. Deze prijs bevat niet de leveringskosten die ten laste vallen van de koper, tenzij anders vermeld.

Fietsen Cycloon behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment aan te kunnen passen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel “Annuleringsrecht en modaliteiten van de retour”. Aangekochte fietsen worden niet bij de koper geleverd en dienen opgehaald te worden in de winkel na bestelling.

Modaliteiten van de bestelling

Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder naam, voornaam en adres van levering. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper, Fietsen Cycloon kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze” aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en eventuele leveringskosten.

Fietsen Cycloon bevestigt elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd “de bevestiging van de bestelling”). De bevestiging van de bestelling bevat ondermeer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door Fietsen Cycloon opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen. Fietsen Cycloon behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan Fietsen Cycloon op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Fietsen Cycloon.

Modaliteiten van de betaling

Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Fietsen Cycloon via het formulier “Herroepingsrecht Fietsen Cycloon” dat per post, naar het adres Cycloon BV, t.a.v. Fietsen Cycloon Online, Plein 31, 9970 Kaprijke, of per e-mail, naar het adres info@fietsencycloon.be, dient te worden opgestuurd. Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan Fietsen Cycloon te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag. Fietsen Cycloon aanvaard geen retour geopende producten of producten waarvan de plastic folie werd verwijderd of beschadigd. De kosten voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper gebruikt maakt. De koper kan zijn producten ook kosteloos retourneren in onze winkel. De prijs voor het terugsturen van een typische bestelling op de online shop van Fietsen Cycloon via bpost bedraagt €10,-. Deze prijs kan stijgen naargelang het gewicht van het pakje. Aangekochte fietsen kunnen niet via de post verstuurd worden, de koper dients de fiets in onze winkel.

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Fietsen Cycloon zich om de aankoopprijs binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de klant bekend maakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten geopend, beschadigd en/of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten, gebruiksaanwijzingen en de originele factuur, waarvan de koper een kopie bewaart. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden. Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van Fietsen Cycloon en blijven daar ter beschikking van de koper die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt Fietsen Cycloon zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren. Download hier het formulier “Herroepingsrecht Fietsen Cycloon”

Bescherming van de persoonlijke levensfeer

De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Fietsen Cycloon klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en wordt onder geen beding ter beschikking gesteld van derden.

Aansprakelijkheid

Fietsen Cycloon gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de site, de bestelling, de levering en latere diensten. Fietsen Cycloon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computer virussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Fietsen Cycloon onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

Fietsen Cycloon kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Fietsen Cycloon, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product (en die ondermeer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven.

Fietsen Cycloon kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele productwijzigingen die door de producent doorgevoerd werden. Fietsen Cycloon kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Fietsen Cycloon. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website. Intellectueel eigendom Alle (visuele of geluids-) elementen van de website, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Fietsen Cycloon of van derden die aan Fietsen Cycloon een licentie hebben verleend. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de Fietsen Cycloon website moet hiervoor toestemming vragen aan Fietsen Cycloon. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Fietsen Cycloon sprake zijn. Alle links naar de Fietsen Cycloon website die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Fietsen Cycloon verwijderd worden. Contact: Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de koper contact opnemen met Fietsen Cycloon via de op de contact sectie van de website vemelde methodes of via het e-mail adres info@fietsencycloon.be. Fietsen Cycloon engageert zich om vragen binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen.

Juridische geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel Fietsen Cycloon als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd om een juridische geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper. Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving.

Ondeelbaarheid en integraliteit

In het geval één of meedere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.

De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Bewijskracht

Het register in de informatiesystemen van Fietsen Cycloon en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

Wijzigingen

Fietsen Cycloon houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

Scroll naar boven